คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท วงศ์แสงตา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิพันธ์ ชูคันหอม
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิต แสงศีลา
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพร เสนาสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางแอนนา เทียนสีม่วง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายรัตนบัลลังก์ เพชรเงินคำแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา แก้วไตรรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพิน วินิจไชย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพล น้อยน้ำเที่ยง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการกฤษฏา สารคนฺโธ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร กู่แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท เรืองเดช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัตน์ วรรณพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ ดวงเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ