กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรรณิกา แข็งแรง
ครู คศ.3

นางรุจีรัตน์ โสนะโชติ
ครู คศ.3

นางสาวศิภาวรรณ เหนือชัย
ครู คศ.1

นางสาวชไมพร ไชยญะอนุกูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวลภัสรดา คำธานี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2