กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรรณิกา แข็งแรง
ครู คศ.3

นางรุจีรัตน์ โสนะโชติ
ครู คศ.2

นางสาวศิภาวรรณ เหนือชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์
ครู คศ.1