กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกรรณิกา แข็งแรง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางรุจีรัตน์ โสนะโชติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศิภาวรรณ เหนือชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชไมพร ไชยญะอนุกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวลภัสรดา คำธานี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2