กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวธนภร อัครธนสินธร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4