กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอภิญญา แน่นอุดร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ