กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางทิพวัลย์ ไชยวาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุชีรา สร้อยวงษา
ครู คศ.3

สิบเอกพลวิสิษฐ์ นามีผล
ครู คศ.2

นางธันยาภรณ์ ลาสม
ครู คศ.3

นางสาวอภิญญา แน่นอุดร
ครู คศ.3

นายธวัชชัย มั่งสูงเนิน
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2