กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปาริชาติ ตาสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายธวัชชัย ผ่องญาติ
ครู คศ.3

นางสาวฐิติรัตน์ โพธิ์สัตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4