กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธวัชชัย ผ่องญาติ
ครู คศ.3

นางปาริชาติ ตาสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ