กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภราดร คัณทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวยุพารัตน์ แก้วเนตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายมงคล ช่างไม้
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3