กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภราดร คัณทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวยุพารัตน์ แก้วเนตร
ครู คศ.3

นายมงคล ช่างไม้
ครูผู้ช่วย