กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัทธสิทธิ์ วังคำแหง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวยุพารัตน์ แก้วเนตร
ครู คศ.2