กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรสรินทร์ สุโพธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปัทมา อาจหาญ
ครู คศ.3

นางสาวภัทร์ฐิตา แท่งทอง
ครู คศ.3

นางสาวรุจิรา สุธรรมมา
ครู คศ.3

นางสาวลินดา บุษบง
ครูผู้ช่วย