กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรสรินทร์ สุโพธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางปัทมา อาจหาญ
ครู คศ.3

นางสาวภัทร์ฐิตา แท่งทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรุจิรา สุธรรมมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวลินดา บุษบง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3