กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรสรินทร์ สุโพธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจรัสศิลป์ บุญมาตุ่น
ครู คศ.3

นางปัทมา อาจหาญ
ครู คศ.3

นางสาวภัทร์ฐิตา แท่งทอง
ครู คศ.2

นางสาวรูจิรา สุธรรมมา
ครู คศ.2