กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกัลยกร ศรีพรหม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธรรมศักดิ์ แก้วกัลยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางไพบูลย์ แสงศีลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางเตือนใจ เหมโส
ครู คศ.3

นางนาตยา น้อยนรินทร์
ครู คศ.3

นางสุมาลี กิตติราช
ครู คศ.3

นางสุพิน วิวิจไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1