กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธรรมศักดิ์ แก้วกัลยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางไพบูลย์ แสงศีลา
ครู คศ.3

นางสุพิน วิวิจไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางเตือนใจ เหมโส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุมาลี กิตติราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางทิพวัลย์ ไชยวาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

สิบเอกพลวิสิษฐ์ นามีผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางนิศากร สุวรรณบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายศุภกฤษ์ โม้ทองสี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอารียา ข่าขันมะลี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายธวัชชัย มั่งสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1