กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธรรมศักดิ์ แก้วกัลยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางไพบูลย์ แสงศีลา
ครู คศ.3

นางสุพิน วิวิจไชย
ครู คศ.3

นางนาตยา น้อยนรินทร์
ครู คศ.3

นางเตือนใจ เหมโส
ครู คศ.3

นางสุมาลี กิตติราช
ครู คศ.3

นางทิพวัลย์ ไชยวาน
ครู คศ.2

สิบเอกพลวิสิษฐ์ นามีผล
ครู คศ.2

นางนิศากร สุวรรณบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายศุภกฤษ์ โม้ทองสี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารียา ข่าขันมะลี
พนักงานราชการ

นางสาวปาลิตา ชาญสุข
พนักงานราชการ

นายธวัชชัย มั่งสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง