กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางแอนนา เทียนสีม่วง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววนาพร วังคำแหง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางถนมจิตร พิมพ์จำปา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววันยุภา บรรณเทศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3