กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางแอนนา เทียนสีม่วง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววนาพร วังคำแหง
ครู คศ.3

นางถนมจิตร พิมพ์จำปา
ครู คศ.3

นางวันยุภา บรรณเทศ
ครู คศ.2