กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายคมกริช สีหาทับ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางมาฆะศิริ สิทธิมงคล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายณรงค์ เหมุทัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอนุศรา เหลืองอ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวจารุมาส สาน้อย
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4