กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุภิญญา ประทุมศาลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพ็ญจิตร ถิรสถิตย์วงศ์
ครู คศ.2

นางมาฆะศิริ สิทธิมงคล
ครู คศ.3

นายคมกริช ศรีหาทับ
ครู คศ.1

นางสาวจารุมาส
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4