กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายคมกริช ศรีหาทับ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพ็ญจิตร ถิรสถิตย์วงศ์
ครู คศ.2

นางมาฆะศิริ สิทธิมงคล
ครู คศ.3

นายณรงค์ เหมุทัย
ครู คศ.2

นางสาวอนุศรา เหลืองอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุมาส สาน้อย
ครูพี่เลี้ยง