ลูกจ้างประจำ

นายชัยศรี สุขเกษม

หัวหน้าลูกจ้างประจำ