ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2661-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ สุวรรณวงค์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางปัทมา อาจหาญ
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพิน วิวิจไชย
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางไพบุลย์ แสงศิลา
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นาง ธวัชชัย ผ่องญาติ
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายอาคารสถานที่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :