แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
Adobe Acrobat Document แผนการจัดซื้อ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 413.15 KB