รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

บันทึกการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
Adobe Acrobat Document กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน_บันทึกการใช้งบ63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.62 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารวิชาการ _บันทึกการใช้งบ63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.64 KB
Adobe Acrobat Document 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ _บันทึกการใช้งบ63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.5 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน _บันทึกการใช้งบ63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.24 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารงานบุคคล _บันทึกการใช้งบ63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.77 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารงบประมาณ _บันทึกการใช้งบ63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.95 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารทั่วไป _บันทึกการใช้งบ63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.82 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ_ไตรมาส2/2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.19 KB