กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.02 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.94 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.39 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.89 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.34 KB