คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวีระศักดิ์ สุวรรณวงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธวัชชัย ผ่องญาติ
รักษาการรองฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสุพิน วิวิจไชย
รักษาการรองผู้ฯ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางไพบุลย์ แสงศิลา
รักษาการรองฯ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางปัทมา อาจหาญ
รักษาการรองฯ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ