คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวีระศักดิ์ สุวรรณวงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธวัชชัย ผ่องญาติ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไสว ศรีวิไล
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสุพิน วิวิจไชย
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางไพบุลย์ แสงศิลา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน