ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 62 Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 6487
แบบบันทึกผลการดำเนินโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 188.14 KB 8417
แผนงาน_บันทึกการใช้งบประมาณตามโครงการปี63 8429
โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา2563 8438
บันทึกการตรวจโครงการ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.82 KB 10555
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 10554
คำสั่งประชุมสรุปงานรอบปี จัดทำSAR 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 10549
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 12136
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) 12140
แบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา รายมาตรฐาน2563 Word Document ขนาดไฟล์ 38.51 KB 12152
ค่ามาตรฐานใหม่ ปี2563 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 37.31 KB 12142
ไตรมาส2 รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.19 KB 84313
บันทึกข้อความรายงานขอซื้อขอจ้าง 259020
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2562 (SAR 62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.12 MB 259083
Sar ครู 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 142.87 KB 259148
ทักษะการคิด วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 259167
ทักษะการคิด สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 259134
ทักษะการคิด สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 259141
ทักษะการคิด ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 259136
ทักษะการคิด ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 259138
ทักษะการคิด ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 259141
ทักษะการคิด การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 259134
ทักษะการคิด คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.87 MB 259128
แผ่นพับพิพิธภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 259623