ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้างพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.53 KB 1168
แบบบันทึกการส่งหลักฐานการเบิกงบประมาณ/ ล้างจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 108.98 KB 1071
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 62 Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 1278
แบบบันทึกผลการดำเนินโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 188.14 KB 1116
แผนงาน_บันทึกการใช้งบประมาณตามโครงการปี63 1173
โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา2563 863
บันทึกการตรวจโครงการ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.82 KB 1287
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 1029
คำสั่งประชุมสรุปงานรอบปี จัดทำSAR 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 1138
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 1236
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) 1273
แบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา รายมาตรฐาน2563 Word Document ขนาดไฟล์ 38.51 KB 987
ค่ามาตรฐานใหม่ ปี2563 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 37.31 KB 1008
ไตรมาส2 รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.19 KB 1065
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2562 (SAR 62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.12 MB 1230
Sar ครู 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 142.87 KB 1127
แผ่นพับพิพิธภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 1076