กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0049.PDF

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF