กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางสุพิน  วิวิจไชย
รักษาการรองผู้อำนวยโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
งานสัมพันธ์ชุมชน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางเพ็ญจิตร ถิรสถิตวงษ์
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
งานวินัยและความประพฤตินักเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางรสรินทร์ สุโพธิ์
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานโครงการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นายคมกริช สีหาทับ
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และงาน TO BE NUMBER ONE
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางสุมาลี กิตติราช
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานครูที่ปรึกษา
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางสาววันยุภา บรรณเทศ
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
งานสำนักงานและสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางอรัญญา สุวรรณวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานแนะแนวและทุนการศึกษา
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางสาวภัทร์ฐิตา แท่งทอง
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
งานแนะแนวและทุนการศึกษา
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นายภราดร คัณทักษ์
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
งานคณะสี
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางสาวอนุศรา เหลืองอ่อน
ครูผู้ช่วย
งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์