กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางปัทมา อาจหาญ
รักษาการรองผู้อำนวยโรงเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางปาริชาติ ตาสว่าง
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
งานตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางวนาพร วังคำแหง
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานบริหารการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวจันทร์จิรา จัทร์พิทักษ์ 
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
งานสำนักงานและสารสนเทศ
งานนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางถนอมจิตร พิมพ์จำปา
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานควบคุมภายใน
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวจันทรกานต์ ศรีวงษ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
งานสำนักงานและสารสนเทศ
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์