กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายวีระศักดิ์ สุวรรณวงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
งานเลื่อนขั้นเงินเดือนและประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางแอนนา  เทียนสีม่วง
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานทะเบียน ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
งานพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนาตยา  น้อยนรินทร์
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานวินัยและการรักษาวินัย
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางรุจีรัตน์  โสนะโชติ
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานอัตรากำลัง ย้ายและสรรหา บรรจุแต่งตั้ง เกษียณและออกจากราชการ

งานทะเบียน ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
งานพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายธรรมศักดิ์ แก้วกัลยา
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานวินัยและการรักษาวินัย
งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองฯ และชมรมศิษย์เก่า
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวกรรณิกา แข็งแรง
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานมาปฏิบัติราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางทิพวัลย์ ไชยวาน
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
งานสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สิบเอกพลวิสิษฐ์ นามีผล
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานสำนักงานและสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวอารียา ข่าขันมะลี
พนังงานราชการ
 งานสำนักงานและสารสนเทศ

งานอัตรากำลัง ย้ายและสรรหา บรรจุแต่งตั้ง เกษียณและออกจากราชการ
งานทะเบียน ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
งานพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร
งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองฯ และชมรมศิษย์เก่า
งานสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายธวัชชัย มั่งสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
งานสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวลภัสรดา  คำธานี
ครูอัตราจ้าง
งานมาปฏิบัติราชการ