กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายธวัชชัย ผ่องญาติ
รักษาการรองผู้อำนวยโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมสหกรณ์
งานนักการภารโรง
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอภิญญา แน่นอุดร
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานสวัสดิการและปฏิคมโรงเรียน
งานโภชนาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวยุพารัตน์ แก้วเนตร
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานสำนักงานและสารสนเทศ
งานอนามัยโรงเรียน
งานกิจกรรมสหกรณ์
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวฐิติรัตน์ โพธิ์สัตย์
ครูผู้ช่วย
งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวชไมพร ไชยญะอนุกูล
ครูผู้ช่วย
งานโภชนาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวลินดา บุษบง
ครูผู้ช่วย
งานสวัสดิการและปฏิคมโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายมงคล ช่างไม้
ครูผู้ช่วย
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความปลอดภัย
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายวิษณุ เพียงงาม
ครูอัตราจ้าง
งานรักษาความปลอดภัย
งานโสตทัศนูปกรณ์