กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางไพบูลย์ แสงศีลา
รักษาการรองผู้อำนวยโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
งานนิเทศภายใน มาตรฐานการเรียนรู้ และแผนงานโครงการวิชาการ
งานรับ - ให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางมาฆะศิริ สิทธิมงคล
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานทะเบียนและวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน
งานรับ - ให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางเตือนใจ เหมโส
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานรับนักเรียนและระบบ DMC ด้านวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวรุจิรา สุธรรมมา
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
งานทะเบียนและวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน
 
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวศิภาวรรณ เหนือชัย
ครู
งานสำนักงานและสารสนเทศ
งานทะเบียนและวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน
 
กลุ่มบริหารวิชาการ
นายณรงค์ เหมุทัย
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ด้านหลักสูตร)
กลุ่มบริหารวิชาการ
นายศุภกฤษ์ โม้ทองสี
ครูผู้ช่วย
งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
งานนิเทศภายใน มาตรฐานการเรียนรู้ และแผนงานโครงการวิชาการ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ด้านหลักสูตร)
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวจารุมาส สาน้อย
ครูพี่เลี้ยง
งานสำนักงานและสารสนเทศ
งานรับนักเรียนและระบบ DMC ด้านวิชาการ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ด้านหลักสูตร)
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางนิศากร สุวรรณบุตร
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
งานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี งานห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้การสอนทางไกล