ทิศทางการจัดการศึกษา
แผนที่กลยุทธ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.93 KB
สมรรถนะ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
 

 1. พัฒนาผู้เรียนทางวิชาการและคุณลักษณะ
 2. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
 
สมรรถนะของครูและบุคลากร

 1.  ด้านการจัดการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. ด้านการวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายระหว่างบุคคล
 3. ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีและการรู้เท่าทันสื่อ
 4. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 5. ด้านการทำงานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 6. ด้านการข้ามวัฒนธรรม
 7. ด้านการเป็นผู้อำนวยสะดวกและแนะแนวทาง
 
สมรรถนะของนักเรียน
 

 1. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร        
           1)  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์      2)  ซื่อสัตย์สุจริต               
           3)  มีวินัย                          4)  ใฝ่เรียนรู้    
           5)  อยู่อย่างพอเพียง              6)  มุ่งมั่นในการทำงาน      
           7)  รักความเป็นไทย              8)   มีจิตสาธารณะ

 1. มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร
 1.  ประการดังนี้
 1. ความสามารถในการสื่อสาร             
 2. ความสามารถในการคิด
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 
 


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.43 KB