ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน


รายงานจำนวนนักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ต้น)
ข้อมูล    วันที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ.2562

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
12
21
21
28
29
19
20
8
41
40
41
36
รวม  ม.1 82 76 158
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
13
18
19
19
 
23
18
18
20
 
36
36
37
39
รวม ม.2 69 79 148
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5
18
17
21
29
13
23
23
19
11
4
41
40
40
40
17
รวม ม.3 98 80 178
รวม  ม.ต้น 249 235 484

 
 
  
 
รายงานจำนวนนักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ปลาย)
ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ.2562

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.4/1  วิทย์-คณิต
ม.4/2  วิทย์-คณิต
ม.4/3  ทั่วไป
2
7
5
16
17
13
18
24
18
รวม ม.4 14 46 60
ม.5/1  วิทย์-คณิต
ม.5/2  วิทย์-คณิต
8
14
26
18
34
32
รวม  ม.5 22 44 66
ม.6/1  วิทย์-คณิต
ม.6/2  วิทย์-คณิต
ม.6/3
6
12
2
25
16
4
31
28
6
รวม  ม.6 20 45 65
รวม  ม.ปลาย 56 135 191
รวมทั้งหมด 305 370 675