พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  ( Mission )

  1. ยกระดับผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

  2. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ มีทักษะในการดำเนินชีวิต      บนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  5. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

  6. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  อนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม