พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
                                                          พันธกิจ
1.           จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
            สถานศึกษา
2.           จัดระบบบริหารการจัดการศึกษาให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
3.           สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล 
            แห่งการเรียนรู้
4.           ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
5.           ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา