ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  ตั้งอยู่เลขที่ 933 หมู่ที่ ถนนมิตรภาพ(อุดร-ขอนแก่น) ตำบลโนนสูง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์  41330  โทรศัพท์ 0-4229-5204  ตั้งอยู่บนพื้นที่ 55 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเริ่มพัฒนาสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ก่อตั้งเมื่อวันที่  เมษายน  2521  โดยได้รับบริจาคที่ดินของคุณอุทัย  มาลาศรี รวมทั้งการสมทบด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างในระยะแรกเพิ่มเติมจากชาวโนนสูง เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวน 6 ห้องเรียน และในปีการศึกษา 2526  ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งสิ้นจำนวน 30 ห้องเรียน  มีผู้บริหารสถานศึกษา จากอดีต ถึง ปัจจุบัน ดังนี้

1. นายสานิต  วีระเดชะ                     2521 – 2523                        ครูใหญ่

2. นายสังวาลย์  ไชยช่วย                   2523 – 2526                        อาจารย์ใหญ่

3. นายจันทร์ ธีรวุฒิวรเวทย์              2526 – 2528                        อาจารย์ใหญ่

4. นายจันทร์ ธีรวุฒิวรเวทย์              2528 – 2530                        ผู้อำนวยการ

5. นายประสิทธิ์ จิตธรรมมา             2530 – 2535                        ผู้อำนวยการ

6. นายประจวบ  ม่วงใจเพชร           2535 – 2536                        ผู้อำนวยการ

7. นายเบียน  โคตนนท์                     2536 – 2543                        ผู้อำนวยการ

8. นายประจวบ  สุวัฒนพงษ์            2543 – 2556                       ผู้อำนวยการ

9. นายอานน    รักการ                       2556 - 2561                       ผู้อำนวยการ
10. นายศักดิ์ชัย พนารัตน์ 2561 - ปัจุจบัน
ผู้อำนวยการ

                อักษรย่อ                                                                ...

                สีประจำโรงเรียน                                                น้ำตาล เหลือง  

                สีน้ำตาล หมายถึง  ความหนักแน่น  อดทน 

  สีเหลือง  หมายถึง ความสามัคคี ความยุติธรรม   มีคุณธรรม จริยธรรม

                ปรัชญาโรงเรียน                                  อุตฺตมะ วิชปญฺญา (ปัญญาประดุจอาวุธ)

คำขวัญประจำโรงเรียน                      เรียนดี มีคุณธรรม บำรุงอนามัย น้ำใจสูง     

ต้นไม้ประจำโรงเรียน                        ต้นปาริชาต

ดอกไม้ประจำโรงเรียน                      ดอกบานชื่น